Портал тувиноведения

Tuva.Asia / Новые исследования Тувы

English version/Английская версия
Сегодня 21 мая 2024 г.

Ужуражылгага сагыш-сеткилин үлежип…

Ужуражылгага сагыш-сеткилин үлежип…Тываның Чазааның Бажыңының хуралдаар залынга Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның Чазааның үрер хөгжүм оркестриниң коллективи-биле ужуражылганы кылган. Республиканың аъттыг үрер хөгжүм оркестри чоокта чаа Тайваньга болуп эрткен хөгжүм фестивалынга чайынналчак че­диишкинниг киришкеш, чанып келген дугайында сагындыраалыңар.

Ужуражылга үезинде Тываның Баштыңы Шолбан Валерьевич хөгжүмчү коллективтиң делегей чергелиг фестивальга боттарының аъттар мунуп алгаш, үрер хөгжүм херекселдеринге хөгжүм чогаалын күүседир мергежили-биле хөй санныг даштыкы көрүкчүлерни кайгаткан дугайында хөйнү дыңнаан дээрзин магадал-биле дыңнаткан. База ол ышкаш ТР-ниң Чазааның Даргазы республиканың Чазааның үрер хөгжүм оркестри делегей деңнелдиг хемчеглерге киржип тура, боттарының эрге-деңнелин быжыктырып турар болгаш сайзырадып турары-дыр деп демдег­лээн. Ол: «Силер төрээн чуртуңарны, чонуңарны алдаржыдып турар силер. Силерниң чедиишкиниңер – бүгү тыва чоннуң чедиишкини-дир. Ооң-биле чергелештир силер хөгжүп, мергежип база шынарлыг сайзырап турар силер. Мергежил бедээн тудум, ботка негелде оон-даа шыңгыы апаар болгаш чаа-чаа кызыгаарларны чедип алыр күзел тыптып келир. Бис силерни ооң мурнунда деткип турганывыс ышкаш ам-даа деткиир бис» — деп чугаалаан.

Тываның Баштыңы оркестрниң коллективинге бичии уругларның үрер хөгжүм оркестрин тургузар дугайында саналын киирген. Шолбан Валерьевичиниң демдег­леп турары-биле, чүгле шак ол угланыышкын-биле чогаадыкчы чорудулганың үзүктел чогун хандырып, салгал дамчыырын тургузуп болур. Ол дээрге элээн чугула сорулга-дыр. Ол ышкаш ол бистиң республикада салым-чаяанныг уругларның саны хөй дээрзин демдеглээн. Бичиизинде-ле салым-чаяаны илереттинип келген уруглар уран чүүлге, ылаңгыя хөгжүмге, өөрени бээри чиик болур. Көдээ суурларда безин хөгжүм талазы-биле сонуургалдыг оолдар, уруг­лар хөй. Олар джазты-даа, классиктиг чогаалдарны-даа чайлыг ойнаптарлар. Амыдыралдан эскерип турарга, дыка салым-чаяанныг уруглар колдуунда чединмес болгаш социал байдалы багай өг-бү-лелерден колдап турар. Ынчангаш Тываның Баштыңы оркестрниң коллективинге: «Мен бодаарымга, силерде шак ол бичии уругларның чүректеринче дыңналгыже сок­таар күш бар. Бис салым-чаяанныг уругларны тодарадып, илередип, оларның чогаадыкчы чоруун боттандырарынга дузалажыр ужурлуг бис. База ол ышкаш оларның чогаадыкчы күш-шыдалын сайзырадып хөгжүдери чугула» — деп айыткан.

2013 чылда Кызылга кадет корпустуң тудуу эгелээр дуга­йында ТР-ниң Чазааның Даргазы сагындырган. Аңаа колдуунда амыдыралдың берге байдалынга таварышкан, өскүс уруглар болгаш чединмес өг-бүлелерден уруг­лар өөренир. Оларга кадет школа эки өөредилгеже, улуг чуртталгаже эге идиг болур ужурлуг. Уругларның өөредилгезиниң шериг-патриотчу кижизидилгезинче угландырар. Ынчангаш Тываның Чазааның аъттыг үрер хөгжүм оркестри ук школаның уругларының ки­жизидилгезинге кол черни ээлээр деп, Шолбан Валерьевич санаан.

Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужуражылга үе­­зинде коллективтиң кежигүннери чогаадыкчы планнарын сайгарып чугаалашкан. Коллективтиң удуртукчузу Тимур Дыртык-оол­овичиниң дыңнатканы-биле алырга, бо чылын олар республикадан дашкаар үнүүшкүннерден аңгыда, республиканың кожуун, сумуларынче хөй үнерин планнап турар. Тываның Чазааның үрер хөгжүм оркестри бо чылын март айда тургустунганындан бээр 5 чыл болур юбилейин демдеглээр. Коллектив чаңгыс чер-чурттугларының мурнунга отчеттуг концерти-биле үне­рин бодап турар. «Бир эвес бичии уругларның үрер хөгжүм ор­кестрин тургузар дугайында чугаалаар болза, ол даалганы күү-­седир бис» — деп, Тимур Дулуш чугаалаан.

Делегей чергелиг хөгжүм фес­тивалынга киржип чораан Тываның делегациязының кежигүннери ужуражылга үезинде Тываның Баштыңы-биле боттарының сагыш-сеткили-биле, бодалдары-биле чылыг байдалга чугаалашкан. Ужуражылга соонда шупту ТР-ниң Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол-биле кады сактыышкын кылдыр артып калыр фото-чурукка тырттырып алган.     

На сайте установлена система Orphus. Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, сообщите нам, выделив фрагмент с ошибкой и нажав Ctrl + Enter. Ваш браузер останется на этой же странице.


ВКонтакте ОБСУЖДЕНИЕ

© 2009—2024, Тува.Азия - портал тувиноведения, электронный журнал «Новые исследования Тувы». Все права защищены.
Сайт основан в 2009 году
Зарегистрирован в качестве СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации Эл №ФС77-37967 от 5 ноября 2009 г.

При цитировании или перепечатке новостей — ссылка (для сайтов в интернете — гиперссылка) на новостную ленту «Тува.Азия» обязательна.

Рейтинг@Mail.ru

География посетителей сайта