Портал тувиноведения

Tuva.Asia / Новые исследования Тувы

English version/Английская версия
Сегодня 16 января 2017 г.

Гостевая книга

Ооржак Шолбан homepage (Кызыл) 3 мая 2016, 06:03

Сарыг-Шажын өөредиин Тывалап чалбарыыры

Хүндүткелдиг Өңнүк! Силерни Тывалап номчуур Сарыг-Шажын Өөредиинче кыйгырып тур мен! Билип ап шыдаар шааңар-биле «Оттуушкун» үжүглели-биле амыдырап чурттаар «Чеди бүзүрелдиг базым»-биле таныжып алыңар:
1) Бир дугаарында, бодуңарның салгакчыларыңарга хамаарыштыр, чонче «Көрнүүшкүн» үлегерин тургускаш, бодуңарның кирер деңнелиңер тодарадып алыр ужурлуг силер:
1. Мага-бот сайзыралынче 278-тен өөрү акшаны өргүүр.
2. Аас-дыл сайзыралынче 557-ден өөрү акшаны өргүүр.
3. Угаан сайзыралынче 1115-тен өөрү акшаны өргүүр.
4. Ажы-төлдүң сайзыралынга 2222-ден өөрү акшаны өргүүр.
5. Өг-бүлениң сайзыралынче 4445-тен өөрү акшаны өргүүр.
6. "Оттуушкун" vжvглелиниң ниитилелин сайзырадырынче 9008-тен өөрү акшаны өргүп болур силер.
2) «Оттуушкунче» оруунуң адырлары:
1.Күcке – Чурагай-Феншуй биле Оран-Сава ажылы.
2.Инек – Акша-Форекс биле Өнчү-Хөреңги ажылы.
3.Пар – Үжүк-Бижик биле Эртем-Билиг ажылы.
4.Тоолай – Ажыл-Агый биле Дыш-Шөлээ ажылы.
5.Улу – Корум-Чурум биле Хоойлу-Кеземче ажылы.
6.Чылан – Чер-Девискээр биле Бүрүткел-Чизе ажылы.
7.Аът – Агаар-Бойдус биле Хөлге-Чычаан ажылы.
8.Хой – Кадыкшыл биле Харылзаа ажылы.
9.Мечи – Адаан-Чарыш биле Мөөрей-Камгалал ажылы.
10.Дагаа – Мал-Маган биле Көдээ-Саарылга ажылы.
11.Ыът – Уран-Чүүл биле Ус-Шеверлер ажылы.
12.Хаван – Одалга-Сугат ажылы Чаартылга-Септелге ажылы.
3) Билдингир-Чижээңер биле акша Өргүлүн бүрүткээн соонда, Күрү-Башкыңардан «Орук-Декпезин», «Тыва-Судурну» болгаш бодуңарның «Чыл-Чурагайын» хүлээп алыр силер.
4) Хүнүң-не Күрү-Башкызы-биле харылзажып чорааш, «Оттуушкун» үжүглели-биле деңнелиңер тургузуп ап чоруңар.
5) Пятница санында, чонуңарга, «Оттуушкун» үжүглели-биле «Орук-Декпезин» эртирип берип чоруур ужурлуг силер.
6) «Оттуушкун» үжүглелин чогаатканы дээш, Күрү-Башкыңарны хүндүлээн сеткил-биле, ай санында (акша-шалың хүнүнде), орулгаңарның 4-8-12 азы 16%-зун, хире-шааңар-биле өргүп чоруур ужурлуг силер.
7) Чылдың-на чаа-чаа чурттарже аян-чорук кылып, «Оттуушкун» үжүглелинге арга-дуржулгаңар дамчыдып чоруур ужурлуг силер.
Түңнелинде: Чонуңарга дузалап шыдавас хире болзуңарза, оода кымга-даа хора чедирбезин бодап чоруңар!
«Оттуушкун» үжүглелиниң Күрү-Башкызы: Ооржак Ш.Э.
Ооржак Шолбан homepage (Кызыл) 3 мая 2016, 05:51

Кызыл хоорайга хамаарышкан ада-огбем тогузу

Тыва-Бижик болу бээр чораан «Оттуушкун» үжүглелиниң төөгүзү.
Шыяанам! Эрткен чүс чылдарда, Тываның төөгүзүнде, Самагалдай хүрээзиниң Чүс-Хүндүлүг Хелиң-Лама Күрү-Башкызы, Лүүджуң Шуң-Ловуң өгбем, авам Чайзумааның ачазы Дажываа Даваа кырган-ачамның азыраан адазы болуп чораан. Торгу-Оруу-биле чортуп эртип чыда, Хем-Белдиринге доктаапкаш, Кызыл хоорай девискээринге бир дугаар ожук-дажын салгаш, боттаны бээр бодалын баъш удур чугаалап чораан: Маңаа одагланып хонаалыңар чонум. Келир vеде өртээл ораны болуп, улуг кода-хоорай тутунар чер-девискээр-дир. «Өргүл-Судурун» номчааш бир дугаар өртээл баглаашты ыдыктап каайн, эки чалбарып алыылыңар. Буураашкын соонда, келир чүс чылдарда, Сарыг-Шажын эглип кээрге, кижилерниң аза-шулбузу база картай чаржалажып чыглыр эвеспе, кичээнип чорааш, Хем-Белдирин төлептиг улуска дамчыдып чоруур ужурлуг бис…» - деп, баъш удур чугаалап чораан төөгүнү авамдан, авамның улуг улузу, Тываның Эртемдээни Аранчындан дыңнап өскен мен.
Чүс-Хүндүлүг Хелиң-Лама Күрү-Башкы, Лүүджуң Шуң-Ловуң өгбемниң төөгзvзv:
1) «Чүс-Хүндүлүг» дээрге, Будда Бурганның ыдыктыг чүс сес демдектерин эдилеп чоруур ат-алдарлыг болгаш ыдыктыг хүндүткелди чедип алган кижиниң эргези-дир. Бо хүн Чырыткылыг Далай-Ламаның салгакчылары болур Богда-Кегээн болгаш Джампа Тинлей дээн ышкаш Улуг Күрү-Башкыларны «Чүс-Хүндүлүг» деп адап чоруур бис.
2) «Лама» дээрге, кадай албас арыг Сарыг-Шажынчы сагылдарның тудукчузу болур Будда Бурганның оглу-дур. Лама хептиг кижилер Хувурак, Шавы эргеледен эгелээш Чырыткылыг Далай-Ламага чедир Бойду-Садыларның (хөйү дээш сагыш човап чоруур сеткилдиглерниң) он деңнелдерин эдилеп чоруур чүдүкчүлер-дир. Бойду-Садының он сес сагылдарның бир дугаар сагылы: «Өскелерни бактавас, бодун мактавазы» болур.
3) «Хелиң» дээрге, Геше (философия эртемнериниң эдилекчизи болгаш угаан-сарыыл эмчизи) дээн сөс-түр. Сарыг-Шажын өөредииниң философиязын дооскан философ-эртемдээн кижини "Хелиң" деп адап турар бис. Бо хүн Хелиң сагылдыг Башкылар өг-бүлени тудуп болур, ажырбас. Башкыларның ындыг байдалын көрген бөдүүн чүдүкчү кижи, Күрү-Башкызын «Бужартаан» деп болбас ужурлуг. Бойду-Ызыгуурлуг бай өг-бүлени тудуп чоруур Күрү-Башкызынга бердинип, аймаан хүндүлеп, аал-оранынга бараалгап чоруур карачал кижи кажанда-даа кудуку ораннарга төрүттүнмес Кежик-Чолдуг болур.
4) «Күрү-Башкы» дээрге, Будда (Чырыткылыг угаан) деңнелин чедип алган иштики делегей башкызы-дыр. Бо хүнге чедир Башкылар ийи хевирге чарлып турар: а) Чуртталгадан чуртталгаже Сарыг-Шажынчы дуржулгазын дамчыдар дээш катап төрүттүнер Күрү (Гуру-Башкы) кижилер турар, 2) Оон чаңгыс чуртталга иштинге Күрүнеге ажык-дузалыг эртем-билиин дамчыдар карачал амыдырал Башкылары база турар.
5) «Лүүджуң» дээрге, Чотчу (өргүкчү сеткилдиг) хуулгаазын чажыт эртем-билиглиг Келин-Бурганының боттандырыкчызы-дыр. Сарыг-Шажын өөредииниң Дээди эң-не бедик чажыт деңнелинде (Анутара-Йога тантрада) Будданың чажыт овурлары болур, беш Идамнар бар: а) Күдээ-Бурганы Очур-Маадыр (Яментака), б) Келин-Бурганы Чодчу-Ханды (Ваджрайогиня), в) Ада-Бурганы Сундуй (Гукьясамаджа),г) Ие-Бурганы Кедор (Чакрасамвара, Хеваджра), Үе-Бурганы Дуюнкор (Калачакра). Ол Бурган овурларының Тыва-Судурун чалап алгаш сагылдарын боттандырып чоруур кижи, чангыс чуртталга тургузунда Будда деңнелинге чедип алыр аргаза бар болур.
6) «Шуң» дээрге, өгбемниң Тибет чуртунга, Гелукпа чаңчылының Хүрээзинге он беш чыл ишти өөренип чораан үезинде, Үндезин Күрү-Башкызының тыпсып кааны, Будда Бургандан дамчып келген ады-дыр. Ол үеде, Тываның чүдүкчүлери аъттарлыг, чадаг ай-айы-биле орук-ара одагланып чурттап чорааш, Тибеттиң Хүрээзлеринге Сарыг-Шажын өөредиин чедип ап чорааннар.
7) «Ловуң» дээрге, Хүрээ-Хииттиң иштики корум-чурумун харыылаар эрге-дужаал-дыр. Ол үеден бээр-ле хүрээ девискээринге корум-чурум тудукчулары «Биче-Хүртү» өөредии биле мага-бот деңнелинге мергежилдиг дайынчылар болуп чоруурлар. Бо хvн, Тываның "Ушу" федерациязында ажы-төл мага-бот мергежилин бедидип ап чоруур апарган.
8) «Өгбе» дээрге, Тыва кижиниң кырган ава-ачазынга Ада-Ие Бурганының төлээзи-дир. Бо хүн Тыва чоннуң ёзу-чаңчылында «Өгбе» деп сөстү хүн-бvрүде ажыглап-даа чоруур болзувусса, алыс ханы утка-шынарын ажы-төл эки билбейн чоруурлар.
9) «Сарыг-Шажын» дээрге, Иштики делегей биле даштыкы өртемчейниң ортаакы ак оруу-дур. Бо хүн шажын, чүдүлге адын тудуп алгаш; «Иштики делегейниң мергежилдиг Башкызы мен» - деп чоруур болгаш чонун күрүне чурумунга өөртпес, билдинмес дылга хамнап-номчуур меге көрүштүг кижилер көвүдээн. Шак ол ышкаш күрүнеде эрге-дужаалынга даянып алгаш; «Даштыкы өртемчейниң мергежилдиг Даргазы мен» - деп чоруур, кээргенчиг чиижең кижилер база көвүдээн.
Бо хvн, авамның ачазы, Хлеб-Быжырар кырган-ачамдан дамчып келген «Оттуушкун» үжүглели биле кырган-ачамның эт-херекселдерин ам-даа эдилеп чор мен. «Оттуушкун» үжүглели-биле чонумну өөредип, бүдүн делегейже нептередип-тарадып чор мен, кирип моорлаңар.
Ёзулуг Тыва кижи, Сарыг-Шажын оруун изеп, чоргаарал-биле шын чурттап чоруур болза, ол тергиин эки болур ийик. Ол дээрге-ле, көзүлдүр дыка чүдүп-тейлеп чорбайн, Тыва күрүнезин шын сайзырады-дыр. Шак ол ышкаш, бүдүү дыка эрге-дужаалсырап чорбайн, арыг болгаш шынарлыг кылдыр Тыва-Судурларга чүдүп-тейлеп билири-дир. Бо хvн бодунуң vндезин Тыва дылынга таарзынмайн чоруур улусту кээргээр-дир мен. Номчаан кижиге, четтирдим. Таарзынмас улустуң мурнунга буруулуг болдум. Байырлыг, менди-чаагай эки чоруңар чонум!
Хүндүткел-биле, Чүс-Хүндүлүг Хелиң Лама Күрү-Башкы, Лүүджуң Шуң-Ловуң өгбениң хеймер уйнуунуң улуг оглу, Тыва-Бижик биле Тыва-Судурлар үндезилекчизи: Ооржак Эмей-Оглу Шолбан.
Цибарт Лилия (Челябинск) 3 февраля 2016, 08:10

немцы -переселенцы

Здравствуйте! Прочитала на сайте очень интересную статью про немцев Калмыкии.А можно где-то узнать фамилии немцев, выселенных в 1941г из п. Розенталь?
Ответ: Добрый день, напишите нам в форме обратной связи.
Берсенёв Владимир (Екатеринбург) 1 февраля 2016, 13:42

Привет профессору Моллерову от однокурсников

Николай Михайлович!
Одного взгляда на библиографию, пусть даже и краткую, было достаточно, чтобы понять, что выпускники УрГУ эпохи "великих семидесятых" своё дело знают. Желаю новых творческих успехов.
Профессор Берсенёв В.Л.
Тимченко (Кызыл) 16 сентября 2015, 11:00

Об Чакирове А.Х.

Прошу, Вас сообщить адрес электронной почты Чакирова А.Х., автора рассказа об Усинском пограничном начальнике, для уточнения сведений указанных в рассказе. При невозможности это сделать, адрес моей электронной почты передайте Чакирову А.Х.
Заранее благодарен,
Михаил Тимченко.
Ответ: Добрый день, мы сообщили автору о Вашем обращении.
Игорь Адольфович homepage (Россия) 1 августа 2015, 20:09

Интернет конкурсы

Приглашаем принять участие во Всероссийском интернет-конкурсе рисунков,
декоративно-прикладного творчества и в конкурсе фотографий.
Сайт конкурсов: http://konkurslife.ru/
Ооржак Шолбан Эмей-оолович (Самагалдай) 1 апреля 2015, 07:32

Тувинский алфавит ОТТУУШУН

Добрый день! Хочу поделиться с вами со своей творческой работой, с интелетуальным произведением ОТТУУШКУН. Идея возникновения универсального алфавита из 108 знаков и букв Тувинского языка, несёт филосовские знания всех Ноянов прошлого столетия! Теперь я хотел бы осуществить свою мечту и закрепить как-нибуть свои авторские права. Помогите мне пожалуйста, как быть в данной ситуации. Может кто-то подскажет и поможет мне? Куда можно обратиться чтобы зарепить авторские права на свой труд по новому алфавиту Тувы?
bosonogov vasilij (Hamburg) 9 ноября 2014, 14:03

science is fake

Ну хорошо спасибо тогда я хотел бы связаться с Убушиевой Дианой по электронной почте.Дело в том что ваша опция обратная связь у меня не работает поэтому я не могу вам ничего написать.
Тогда я хотел бы ей передать ей материалы восьмилетнего анализа касающиеся археологических исследований в северной и южной америке.Эти факты просто опровергает всё о чём говорил покойный Бурдуков касаясь буддизма потому что в его описаниях искажаются факты и там нет логики одна политика.Они также опровергают теории любых археологов будь то официальная наука или какая нибудь ещё.
Речь будет идти не про историю буддизма а про явные вещественные доказательства то есть факты которые можно увидеть и потрогать.Это будет не воздух научных теорий.
Если госпожа Убушиева хочет узнать правду не закрывая ни на что глаза то я готов ей просто так в течении двух недель передать анализ очевидных фактов.А если ей это потом нужно то пусть она сама опубликует факты у вас в журнале.Вы согласны?
Ответ: Мы сообщили Д. В. Убушиевой о Ваших записях в гостевой. Если она сочтет возможным, то напишет Вам.
bosonogov vasilij (Hamburg) 8 ноября 2014, 21:49

fake science

Многоуважаемый администратор.
Я хотел бы бесплатно проинформироваться у вас.
Я семь лет расшифровывал символы и рисунки индейцев северной и южной америки.Когда я их расшифровал данные однозначно показали что индейцы не практиковали жертвоприношения людей вообще.Результаты были стопроцентные.И вот однажды я наткнулся на описания Бурдукова про жертвоприношения людей в монгольском буддизме.Я около пяти лет расшифровывал то о чём он пишет у многих народов.Я могу вам прислать доказательства того что таких ритуалов не существовало вообще.Этого не было ни у каких посвящённых и этого не было ни в каких таинствах.Мне хотелось бы знать почему Бурдуков описывал вещи которые в Монголии тогда на самом деле не происходили.
религии не существует вообще функции принесения людей в жертву потому что я восемь лет занимался расшифровкой всех этх вещей.Именно то что выдавалось за жертвоприношения людей было на самом деле символическим оживлением людей.Настолько купленная наука исказила данные.За изготовлением фактов про жертвоприношения людей стояли спецслужбы и политика.Я хотел бы узнать на какием спецслужбы работал тогда покойный Бурдуков.Написать книгу про жертвоприношения людей которых на самом деле никогда нигде не было мог только спецагент.
Если вы хотите иметь доказательства что ламы не приносили людей в жертву я могу их вам с удовольствием прислать.Если серъёзно то таких обрядов на самом деле не существовало это однозначно так.Я хотел знать какие мотивы двигали Бурдукова в пропаганде против некоторых лам.Потому что если говорить серьезно то книга про человеческие жертвоприношения в буддизме это настоящий обман.Так получилось что я это точно смог вычислить.Буду благодарен если вы расскажите с какими спецслужбами сотрудничал учёный потому что он это на самом деле делал.Ни одно его слово не совпадает с реальными фактами вот в чём проблема.Умер ли учёный из за сотрудничества с нквд или японскими спецслужбами?
Ответ: Добрый день. Мы не вступаем в дискуссии и не даем консультации по отдельным темам. Вы можете через нас передать конкретный вопрос конкретному ученому - специалисту из числа наших авторов. Или прислать к нам на рассмотрение и рецензирование свой материал - для публикации в нашем журнале.
Люба 3 ноября 2014, 12:06

В настоящее время в Республике Тыва проживает более 311 тысяч человек.
Дмитрий Викторович 2 ноября 2014, 13:44

Спасибо за интересный сайт.
Кущев Константин Вячеславович (Новосибирск) 12 июля 2014, 10:48

Тывинские мотивы

Хочу подарить Вам стихотворение личного сочинения о Вашей прекрасной земле.
Он пас сарлыков на коне
Пел песню о родной Туве:
«Своих сарлыков я пасу домашнее животное - молочный скот
Уже четвёртую весну.
Я не оол,-уже батыр мальчик; богатырь
Двенадцать лет смотрю на мир.
Я самый сильный на земле.
Хана, ына и ореге. элементы конструкции юрты
И каждый таш в моей степи камень
Могу в оваа унести. место поклонения умершим предкам
Я самый умный на земле-
Хана, ына и ореге.
Могу сарлыков сосчитать
Один, два, три, четыре, пять
Я иногда сбиваюсь,
Но быстро поправляюсь.
Я самый ловкий на земле-
Хана , ына и ореге
На челээш могу я влезть, радуга
На челээш могу я сесть,
И если только захочу
Кусочек неба откушу.
Я самый зоркий на земле-
Хана, ына и ореге.
Я харлых барса на снегу снежный барс
Одной стрелой достать могу.
Барун, чоон, соонгучуг- восток, запад ,север
Живу я там, где захочу:
Барун - там солнышко встаёт,
Чоон - совсем наоборот,
А русские, смешной народ,
Там, где соонгучуг живёт.
Я самый сильный, самый смелый.
Я самый быстрый и умелый.
Пасу сарлыков на коне
В своей степи, в своей арге. тайга, лес
У юрты я своей возьму
Старинную согаш-палу. Большая ступа и пестик
В согаше зёрна растолку,
Хан-чай на ужин заварю. Тывинский чай с молоком
В тайге марала подстрелю
А гильзу я в согаш забью. обычай такой
Даглар вокруг, Тыва кругом горы
Здесь я родился, здесь мой дом.
И будет вечно на земле -
Хана, ына и ореге».
RAIMONDA SMITH (CHICAGO) 28 мая 2014, 07:59

Privet.I,m Lithuanian and looking for my long lost uncle.All his life he lived in posiolok Chamsara, Todzenskogo rajona.His name is ROMAS PRANEVICIUS.I,m looking for him for the last 15 years.When I was about 14 old, I was visiting Chamsara,spend there all summer.Please hlp me with contacts I can find in that village.Thanks.
Елена Бочкарева homepage 18 мая 2014, 00:37

Интересная статья про Кызыл

Интересная статья про Кызыл http://so-far.ru/kyzyl/
Александр Салчак homepage 7 мая 2014, 21:08

интернет Кызыл

интернет магазин в Кызыле
← назад
вперед →

Добавление сообщения

Фамилия, имя*
Ваш e-mail:
Домашняя страничка:
Город:
Тема сообщения:
Сообщение*:

 

Подтвердите что вы не робот: *© 2009—2017, Тува.Азия - портал тувиноведения, электронный журнал «Новые исследования Тувы». Все права защищены.
Сайт основан в 2009 году
Зарегистрирован в качестве СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации Эл №ФС77-37967 от 5 ноября 2009 г.

При цитировании или перепечатке новостей — ссылка (для сайтов в интернете — гиперссылка) на новостную ленту «Тува.Азия» обязательна.

Рейтинг@Mail.ru

География посетителей сайта